mgrAgnieszka Frydrychewicz

Editor (Redaktor)

Odpowiedzialna za:

1. Redakcja czasopism WA (SAP i PSiCL) pod nadzorem redaktorów naukowych oraz książek habilitacyjnych i innych
2. Kontakt z autorami tekstów, przejmowanie tekstów
3. Obróbka graficzna tekstów (Word, InDesigne) korekta graficzna
4. Nanoszenie korekty autorskiej
5. Przygotowywanie ilustracji, wykresów, tabelek do publikacji
6. Przygotowywanie projektów okładek
7. Wykonywanie i przygotowywanie graficznych materiałów reklamowych dla WA
8. Materiały informacyjne dla studentów I roku
9. Projekt i wykonanie ulotek, informatorów, broszurek informacyjnych, zaproszeń, plakatów
10. Kontakt i konsultacja z drukarnią
11. Prace pomocnicze w zadaniach naukowo-badawczych


Editor

Full time employment

Responsible for:

  • Edition of periodicals published by the Faculty of English (SAP and PSiCL) under the supervision of scholarly editors, post-doc and other publications:
  • Contact with text authors, text editing
  • Graphic edition of texts (Word, InDesigne)
  • Entry of authors’ corrections
  • Preparation of illustrations, graphs and tables for publication
  • Designing covers of publications
  • Implementation and preparation of graphic advertising materials for the Faculty of English
  • Information materials for first year students
  • Design and manufacture of leaflets, prospectuses, brochures, invitations, and posters
  • Contact and consultations with the print house