mgrAleksander Ziemny

Starszy referent

Zakres obowiązków

 1. Podejmowanie bieżących działań naprawczych o charakterze helpdesk (studenci, pracownicy naukowi, dydaktyczni i administracyjni).
 2. Wprowadzanie wymogów etapowych do systemu.
 3. Wysyłanie wiadomości na skrzynki studenckie na prośbę Dziekanów, RSS.
 4. Przygotowanie automatycznych rankingów do stypendium Rektora dla najlepszych studentów i wyliczanie średnich.
 5. Wprowadzenie do systemu kodów przedmiotów, wynikających z nowych programów studiów.
 6. Wprowadzanie do systemu punktów ECTS.
 7. Tworzenie co semestr grup zajęciowych.
 8. Przygotowanie rejestracji do grup oraz ręczna rejestracja studentów do grup.
 9. Przygotowanie rejestracji na przedmioty w każdym cyklu dydaktycznym.
 10. Ręcznie rejestrowanie studentów na przedmioty (w tym warunkowe).
 11. Informowanie studentów o terminach rejestracji i innych działaniach związanych z USOSem poprzez wysyłanie wiadomości na skrzynki studenckie.
 12. Wprowadzanie planu zajęć do systemu i dodawanie przedmiotów do realizowanych cykli dydaktycznych.
 13. Wprowadzanie do systemu (dwa razy w roku) koordynatorów poszczególnych przedmiotów.
 14. Przygotowanie rejestracji na egzaminy oraz egzaminy warunkowe PNJA – analiza osób, które mogą przystąpić do egzaminu końcowego, przekazanie protokołów oraz list uprawnionych studentów poszczególnym komisjom egzaminacyjnym.
 15. Wprowadzanie obciążeń do systemu oraz nanoszenie zmian w zakresie prowadzenia zajęć/zastępstw.
 16. Udostępnianie protokołów wykładowcom do realizowanych przedmiotów.
 17. Zamykanie i zatwierdzanie protokołów.
 18. Obsługa Archiwum Prac Dyplomowych (APD) w zakresie obsługi studentów i pracowników dydaktycznych.
 19. Dokonywanie zmian/resetu haseł studenckich i pracowniczych.
 20. Tworzenie kont studenckich dla studentów przyjętych poza rekrutacją.
 21. Sporządzanie rankingu ocen z egzaminów po minionej sesji egzaminacyjnej oraz rankingu absolwentów.
 22. Generowanie raportów, protokołów, stanu liczbowego grup na wszystkich rocznikach na prośby pracowników WA.
 23. Koordynacja USOS: plan stacjonarne, niestacjonarne, doktoranckie
 24. Rezerwacja sal USOS
 25. Sylabusy USOS