Ewa Kowalkowska

Ewa Kowalkowska
Senior technician

Odpowiedzialna za:

 • Nadzór i redakcja techniczna oraz przygotowanie do druku prac habilitacyjnych pracowników WA w Wydawnictwie Naukowym UAM
 • Przygotowywanie do druku publikacji książkowych pracowników WA w innych wydawnictwach, szczególnie Peter Lang Verlag
 • Współpraca z asystentami redaktorów serii wydawniczych (SAP, PSiCL, ME Mirror)
 • Redakcja techniczna i przygotowywanie innych projektów wydawniczych WA
 • Współpraca przy tworzeniu materiałów promocyjnych WA
 • Koordynacja pracy innych osób zatrudnionych w Pracowni Wydawniczej
 • Prowadzenie wewnętrznych szkoleń z zakresu redakcji technicznej i przygotowania do druku
 • Pomoc w dziekanacie studiów stacjonarnych
 • Prowadzenie rejestru poczty wychodzącej
 • Obsługa ksera.

Responsible for:

 • Technical supervision and editing and prepress of post-doc dissertations of employees of the Faculty of English in the AMU Publishing House
 • Prepress of book publications of employees of the Faculty of English in other publishing houses, especially Peter Lang Verlag
 • Cooperation with assistants of periodicals (SAP, PSiCL, ME Mirror), technical supervision and preparation of other publishing projects of the Faculty of English
 • Co-preparation of promotional materials of the Faculty of English
 • Coordinating work of other staff members of the Publishing Studio, carrying out in-house training on technical editing and prepress.