mgrHannah Taylor

Starszy technik

Zakres obowiązków

 1. Dysponowanie sprzętem rejestrującym, badawczym, oraz obliczeniowym znajdującym się na stanie Laboratorium Języka i Komunikacji. W tym: utrzymanie i ewidencja czasu pracy wypożyczanego na zewnątrz sprzętu, dokumentowanie i śledzenie sprzętu wypożyczanego do badań terenowych, utrzymywanie stałego kontaktu z badaczami wypożyczającymi sprzęt i kontrola nad jego stanem.
 2. Prowadzenie dziennej ewidencji wykorzystania sprzętu rejestrującego, badawczego i obliczeniowego znajdującego się na stanie Laboratorium Języka i Komunikacji.
 3. Prowadzenie bieżącego rejestru uczestników badań celem składania kompletnych raportów z uczestnictwa wykładowcom którzy wymagają uczestnictwa w eksperymentach w ramach zaliczenia przedmiotu, bądź dla których uczestnictwo stanowi bonus punktowy. W tym: monitorowanie uczestników i odnotowywanie uchybień proceduralnych (nieprzestrzeganie procedur, łamanie jasno postawionych zakazów itp.); odnotowywanie w trybie poufnym danych osobowych i przynależności do grup wszystkich uczestników wszystkich eksperymentów; odnotowywanie szczegółów eksperymentów w których bierze udział każdy uczestnik (dane kontaktowe badacza, czas trwania eksperymentu, pełen tytuł projektu eksperymentalnego); tworzenie periodycznych raportów uczestnictwa dla wykładowców.
 4. Na podstawie bieżącego rejestru uczestnictw studentów w badaniach przeprowadzanych w Laboratorium Języka i Komunikacji, jak również na podstawie raportów uczestnictw z laboratoriów Wydziału Anglistyki – WA LABs (tj. laboratorium okulograficzne i elektrofizjologiczne), koordynowanie w USOSie przedmiotu WA EXPERIMENTS, oraz wpisywanie zaliczeń studentom, którzy uzyskali wymagany pułap punktowy.
 5. Prowadzenie bieżącego katalogu przeprowadzanych w Laboratorium Języka i Komunikacji badań, w tym odnotowywanie tytułów i celów badań, ich hipotez, metodologii, czasów przebiegu, ilości badanych, danych kontaktowych badacza.
 6. Ciągły nadzór pracy studentów w laboratorium. W tym: konsultowanie procedur badawczych i projektów eksperymentalnych, bieżąca kontrola jakości wykonania eksperymentów, nadzorowanie przeprowadzanych badań pilotowych, dopuszczanie eksperymentów do przeprowadzenia; zabezpieczanie, katalogowanie i archiwizacja danych eksperymentalnych.
 7. Wsparcie techniczne pracy pracowników naukowych WA w laboratorium na ich wyraźne życzenie, w tym: doradztwo metodologiczne, przygotowanie sprzętu badawczego, koordynowanie kolejności podchodzenia do eksperymentu osób badanych.
 8. Katalogowanie i archiwizacja danych eksperymentalnych po zakończeniu prac eksperymentalnych danego badacza w danym projekcie. Katalogowaniu i archiwizacji podlegają wszystkie materiały niezbędne do ewentualnej replikacji danego badania (formularze, pliki eksperymentalne, pliki medialne, pliki danych, biblioteki bodźców wraz z opisem technicznym).
 9. Przygotowanie szkoleń proceduralnych w zakresie prac eksperymentalnych dla studentów WA, w tym szkolenia w zakresie procedur rezerwacji, pracy w laboratorium, sytuacji alarmowych i wypadków w miejscu pracy, oraz w zakresie dobrych praktyk badawczych i dokumentacji badań laboratoryjnych.
 10. Koordynacja pracy studentów, pracowników naukowych i klientów zewnętrznych w laboratorium, w tym administracja rezerwacjami przestrzeni laboratoryjnej, zarządzanie kolejnością przeprowadzania eksperymentów, oraz bieżące rozwiązywanie konfliktów interesów w ramach rezerwacji.
 11. W ramach potrzeb, bieżące konsultacje dobrych praktyk badawczych w zakresie metodologii i procedur eksperymentalnych, oraz analizy statystycznej dla studentów i pracowników UAM.
 12. Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej w formie określonej przepisami prawa oraz zgodnie z wyszkoleniem osobom przebywającym na terenie laboratorium.
 13. Zgłaszanie przełożonym i administracji wszelkich sytuacji potencjalnego zagrożenia życia i zdrowia pracowników bądź osób korzystających z laboratorium oraz mienia uczelni znajdującego się na stanie laboratorium.
 14. W sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia osób przebywających w laboratorium (np. alarm ppoż.) pracownik podejmie się ewakuacji ludzi przebywających w laboratorium zgodnie z ustalonymi dla Collegium Heliodorii Święcicki przepisami dot. ewakuacji.