mgrMarta Makowska

Senior technician (Starszy technik)

Odpowiedzialna za

 1. Redakcja techniczna czasopism WA pod nadzorem redaktorów naukowych: SAP, PSiCL, Werkwinkel, Polish-AngloSaxon Studies
 2. Redakcja techniczna monografii oraz prac zbiorowych powstających w WA przeznaczonych do wydania w Wydawnictwie UAM lub innych
 3. Redakcja techniczna i przygotowanie do druku biuletynów, informatorów dla studentów, abstraktów na konferencje, innych materiałów informacyjnych WA
 4. Archiwizacja publikacji ciągłych WA oraz aktualizacja internetowego archiwum zasobów wydawniczych
 5. Zamawianie papieru, tonerów do drukarek i innych materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Pracowni
 6. Wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb Pracowni Wydawniczej
 7. Przygotowywanie oraz przekazywanie do Wydawnictwa Naukowego UAM dokumentacji dotyczącej prac habilitacyjnych pracowników WA przygotowywanych do druku przez Pracownię Wydawniczą a wydawanych przez Wydawnictwo UAM
 8. Prace pomocnicze w zadaniach naukowo-badawczych

Responsible for

 1. Technical edition of periodicals published by the Faculty of English under the supervision of scholarly editors: SAP, PSiCL, Werkwinkel, Polish-AngloSaxon Studies
 2. Technical edition of monographs and collective publications written in the Faculty of English in the AMU Publishing House or by other publishers
 3. Technical edition and pre-press of newsletters, prospectuses for students, conference abstracts, and other information materials of the Faculty of English
 4. Updating the online base of publications by employees of the Faculty of English
 5. Archiving periodical publications of the Faculty of English and updating the online archive of publication resources
 6. Ordering paper, print toners and other stationery and equipment for the Studio
 7. Other ad-hoc operations in the Publishing Studio
 8. Preparation and submission of post-doctoral degree documents to the AMU Publishing House connected with the publications printed there