Deklaracja dostępności

Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wydziału Anglistyki

 • Data opublikowania strony internetowej: 2023-03-21, jako część grupy stron, dla których datą pierwszej publikacji jest 2018-10-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-11

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Postrzegalność
  • Witryna nie spełnia kryterium sukcesu 1.1.1. „Treść nietekstowa” (poziom A wytycznych WCAG 2.1): serwis zawiera treści nietekstowe (obrazy oraz osadzone multimedia) inne niż czysto dekoracyjne, dla których nie jest zapewniona alternatywa tekstowa.
  • Witryna nie spełnia kryterium sukcesu 1.2.2 „Napisy rozszerzone (nagranie)” (poziom A): nie są zapewnione napisy rozszerzone dla wszystkich nagrań audio w multimediach zsynchronizowanych (dźwięk i obraz), w tym w sytuacji, kiedy są one alternatywami dla tekstu i w taki sposób są oznaczone.
  • Witryna nie spełnia kryterium sukcesu 1.2.3 „Audiodeskrypcja lub alternatywa tekstowa dla mediów (nagranie)” (poziom A): nie jest zapewniona alternatywa dla wszystkich multimediów lub audiodeskrypcja dla wszystkich nagrań wideo w multimediach zsynchronizowanych (dźwięk i obraz).
  • Witryna nie spełnia kryterium sukcesu 1.2.5 „Audiodeskrypcja (nagranie)” (poziom AA): nie jest zapewniona audiodeskrypcja dla wszystkich nagrań wideo w multimediach zsynchronizowanych.
  • Witryna nie spełnia kryterium sukcesu 1.3.1 „Informacje i relacje” (poziom A): w witrynie występują strony, których struktura lub/i relacje między treściami nie są wyrażone przy pomocy właściwej hierarchii nagłówków lub/i zawierają treść tekstową, która podzielona jest na więcej elementów niż jest konieczne do jej przedstawienia.
  • Witryna nie spełnia kryterium sukcesu 1.4.12 „Odstępy w tekście” (poziom AA): w niektórych elementach tekstowych w witrynie występuje formatowanie, w którym wysokość wiersza jest mniejsza niż 1,5-krotność wysokości bazowej kroju pisma oraz/lub odstępy między akapitami są mniejsze niż 2-krotność wysokości bazowej kroju pisma.
 • Funkcjonalność
  • Witryna nie spełnia kryterium sukcesu 2.4.4 „Cel łącza (w kontekście)” (poziom A): witryna nie przedstawia jednoznacznego celu każdego umieszczonego w niej łącza.
  • Witryna nie spełnia kryterium sukcesu 2.4.6 „Nagłówki i etykiety” (poziom AA): witryna nie zapewnia etykiet opisujących temat lub cel niektórych treści.
 • Zrozumiałość
  • Witryna nie spełnia kryterium sukcesu 3.1.1 „Język strony” (poziom A): witryna zawiera strony, których język naturalny nie zgadza się w językiem deklarowanym jako możliwy do odczytania przez program komputerowy.
  • Witryna nie spełnia kryterium sukcesu 3.1.2 „Język części” (poziom A): witryna zawiera treści tekstowe, których język naturalny nie może być poprawnie odczytany przez program komputerowy.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-21
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Laboratorium Komputerowe WA UAM

Email: helpdesk@wa.amu.edu.pl

mgr Tomasz Drewniak
tel.: 61 829 35 24

Tomasz Szczypiński
tel.: 61 829 37 75

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Collegium Heliodori Święcicki
Adres: Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań

Kierowniczka budynku: mgr Anna Kołodziejczak, annan@amu.edu.pl , tel. kom. 519 340 584

Opis: W pobliżu wejścia do obiektu od ul. Grunwaldzkiej znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełno sprawnościami – ok. 30m od wejścia.

Wejście główne do budynku:

 • posiada schody wyposażone w poręcze,
 • posiada drzwi automatycznie otwierane (z poziomu 0 obok głównego wejścia),
 • budynek posiada drugie wejście od podwórza, gdzie znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, umiejscowione około 20 metrów od automatycznie otwieranych drzwi do windy.

Wewnątrz budynku:

 • znajduje się 8 toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami na poziomach od -1 do 2 piętra,
 • znajdują się windy z komunikatem głosowym, ale bez przycisków z alfabetem Braille’a, które obsługują prawie wszystkie poziomy i części budynku.

System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje:

 • zainstalowane w salach 024a i 024b oraz na auli pętle induktofoniczne dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
 • tabliczki z numerem sali zapisanym w alfabecie Braille'a zainstalowane na drzwiach do sal.

Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Budynek nie posiada swojej strony internetowej. W obiekcie znajdują się różne biura oraz wydziały posiadające własne strony internetowe.

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: tel. 61 829 12 30