Badania

podobna treść w języku angielskim (similar content in English)

Badania prowadzone na Wydziale Anglistyki UAM są na najwyższym międzynarodowym poziomie, o czym świadczą publikacje pracowników WA w renomowanych czasopismach i w znanych wydawnictwach, organizacja i udział w międzynarodowych konferencjach, stypendia oraz liczne nagrody i wyróżnienia przyznane pracownikom WA, członkostwo w towarzystwach zawodowych, a także uznanie miasta Poznania jako ośrodka studiów anglojęzycznych o międzynarodowej renomie.