Koła naukowe

Syn&Sin

Koło naukowe poświęcone składni jest cyklem comiesięcznych spotkań, podczas których pracownicy i studenci wydziału przedstawiają swoje badania.


Found in Translation

Spotkania dla studentów i pracowników WA organizuje Zakład Studiów nad Przekładem. Są one okazją do omówienia różnych aspektów badań nad przekładem pisemnym, ustnym, tłumaczeniem audiowizualnym i środowiskowym. Na każde spotkanie zapraszani są prelegenci – zarówno studenci i pracownicy WA, jak i przedstawiciele różnych uczelni i organizacji, np. Międzynarodowego Stowarzyszenia Przekładoznawstwa i Badań Interkulturowych (IATIS) lub Dyrekcji Generalnej UE ds. Tłumaczeń Ustnych. Po prezentacji goście odpowiadają na pytania i dyskutują z uczestnikami spotkania.


Dutch Studies

Głównym celem Koła Naukowego Studentów Niderlandystyki (znanego jako „Oranjes”) jest szerzenie wiedzy o kulturze Niderlandów wśród naszych studentów i innych zainteresowanych. Chcemy poszerzać wiedzę o zwyczajach i tradycjach występujących w krajach niderlandzkojęzycznych. Planujemy zainspirować innych studentów do włączenia się w poznawanie aspektów kultury Niderlandów, dostarczając im informacji o wydarzeniach związanych z Belgią i Holandią oraz organizując zajęcia takie, jak oglądanie filmów, czytanie poezji czy odwiedzanie wystaw dzieł sztuki.

Opiekunowie: dr Robert de Louw i Martyna Kliks

https://www.facebook.com/kolo.oranjes/


PsychLing Discussion Club

Klub Dyskusyjny PsychLing to klub dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z psycholingwistycznymi i neurolingwistycznymi aspektami przetwarzania języka. Niektóre z dotychczas omawianych tematów obejmowały: strukturę dwujęzycznego i wielojęzycznego leksykonu mentalnego, przetwarzanie języka w populacjach z zaburzeniami klinicznymi (u osób z autyzmem i pacjentami z afazją), neurologiczne podstawy dwujęzyczności, a także różne metodologie psycholingwistyczne i eksperymenty neurolingwistyczne. Spotkaniom towarzyszyły prezentacje członków grupy, dyskusje i debaty w przyjaznej atmosferze. Dały możliwość raportowania eksperymentów, proponowania nowych propozycji badawczych lub po prostu wymiany pomysłów i opinii pomiędzy osobami, które podzielają zainteresowanie nabywaniem i przetwarzaniem języka. Na kolejnych spotkaniach zachęcamy do wystąpień studenckich i chcielibyśmy poszerzyć zakres poruszanych zagadnień o m.in. psycholingwistyczne aspekty tłumaczeń ustnych i pisemnych, świadomość metajęzykowa, wpływ dwujęzyczności na L1, przetwarzanie języka figuratywnego czy przełączanie zadań u osób dwujęzycznych.


Phon&Phon

Strona WWW (w języku angielskim)

Jesteśmy grupą ludzi pasjonujących się tym, jak ludzie na całym świecie mówią w swoim pierwszym, drugim i trzecim języku. Phon&Phon, szczycący się długą tradycją w WA (sięgającą końca lat 80. XX w.), jest sekcją Koła Naukowego Anglistów, organizowaną przez Zakład Współczesnego Języka Angielskiego. Spotkania obejmują szeroką tematykę z zakresu szeroko pojętej fonetyki i fonologii, w tym badania interdyscyplinarne. Swoje aktualne badania prezentują naukowcy i studenci (głównie doktoranci i magistranci) z Wydziału Anglistyki, a także goście zewnętrzni. Każda prezentacja trwa około 45 minut i często po niej następuje burzliwa dyskusja, podczas której prelegenci mogą przekazać uwagi. Czasami spotkania Phon&Phon przybierają formę sesji plakatowych, podczas których prezentowane są plakaty przygotowane przez naszych kolegów i zaakceptowane/prezentowane na międzynarodowych konferencjach językowych. Opiekunami Phon&Phon są prof. Dziubalska-Kołaczyk i prof. Anna Balas. Na nasze spotkania zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności studentów studiów magisterskich, którzy planują studia doktoranckie z fonetyki i fonologii.


Literary Meetings (Spotkania literackie)

Pani Oisille, jedna z bohaterek "Heptameronu" Marguerite de Navarre, powiedziała: "Gdy prosicie, bym pokazała wam sposób na uniknięcie nudy i smutku, prosicie mnie o coś naprawdę trudnego. Całe życie szukałam takiego lekarstwa i znalazłam tylko jedno: czytanie (…)" (de Navarre 2004: 66). Członkowie Zakładu Literatury Angielskiej i Lingwistyki Literackiej podzielają tę opinię. Dlatego też, każdego miesiąca, zazwyczaj w czwartek, organizujemy spotkania literackie (koła literackie) dla wszystkich zainteresowanych literaturą angielską. Zakład Literatury Angielskiej i Lingwistyki Literackiej stara się trafić we wszelkie gusta literackie, zwłaszcza te studentów literatury w WA. Tematy naszych spotkań wybieramy nie tylko z uwagą na korzyść i "przyjazność" studenckim potrzebom, ale przede wszystkim staramy się być eklektyczni i "na czasie". Używając wielu metod prezentacji - przez pokazy multimedialne po seanse filmowe - reagujemy na najnowsze wydarzenia ze świata literatury (np.: nagroda Nobla dla Doris Lessing). Ponadto, będąc świadomymi interdyscyplinarności studiów nad literaturą, literacko spoglądamy również na architekturę, geografię i historię. Ponieważ bardzo często nasze spotkania są dwujęzyczne, serdecznie zapraszamy wszystkich do demokratycznej, ponadnarodowej dyskusji. Przecież literatura nie zna granic…


Love Lit Club (LLC)logo Love Lit Club, czarne Love Lit jak drukowane na maszynie do pisania i czerwonawe Club jak pisane ręcznie, na białym tle

Love Lit Club (znany także jako LoveLitClub lub LLC) jest klubem literackim dla studiujących na Wydziale Anglistyki UAM. Jeśli kochacie książki, dołączcie do nas!

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Love-Lit-Club-LLC/109802022391579.


Lexicography and Lexicology (Leksykografia i leksykologia)

Głównym celem koła jest prezentowanie i omawianie różnorodnych zagadnień związanych ze znaczeniem słów oraz prezentacją leksykonu w słownikach jedno- i dwujęzycznych. Niektóre z zagadnień omawianych podczas comiesięcznych spotkań grupy w ciągu ostatnich kilku lat:

 • analiza semantyczna przyimków angielskich
 • definicje w jednojęzycznych słownikach pedagogicznych języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem kodowania czasowników
 • etykiety użytkowe w słownikach
 • metonimia i metafora stosowane w definicjach w słownikach jednojęzycznych dla osób uczących się języka angielskiego
 • porównanie definicji rzeczowników abstrakcyjnych w słownikach dla native speakerów i osób uczących się języka angielskiego
 • korpusowe studia przypadków
 • społeczno-poznawczy model języka
 • słownik dwujęzyczny w praktyce tłumaczeniowej
 • słowniki elektroniczne i ich rola w przyswajaniu słownictwa

Spotkania są także okazją do wymiany wiadomości na temat ostatnich konferencji i warsztatów, w których uczestniczyli pracownicy Pracowni Leksykografii i Leksykologii lub studenci WA.


History of English Language (Angielskie językoznawstwo historyczne)

Spotkania Sekcji Angielskiego Językoznawstwa Historycznego Koła Naukowego Anglistów są otwarte dla pracowników i studentów WA. Obejmują one:

 1. Kącik Czytelniczy, poświęcony analizie i krytycznej dyskusji najnowszych publikacji z dziedziny angielskiego językoznawstwa historycznego (spotkania odbywają się raz w tygodniu)
 2. Koło Tłumaczeniowe (przeznaczone w pierwszym rzędzie dla studentów 3. roku studiów licencjackich i studiów magisterskich), poświęcone tłumaczeniu i analizie językoznawczej autentycznych tekstów staro- i średnioangielskich (spotkania odbywają się co dwa tygodnie)
 3. Wykład Otwarty, w ramach którego pracownicy Zakładu, studenci i zaproszeni goście spoza WA przedstawiają rezultaty swoich badań historycznojęzykoznawczych (spotkania odbywają się raz w miesiącu).

Wszystkie spotkania mają charakter otwarty.


American Literature (Literatura amerykańska)

Koło Czytelników Literatury Amerykańskiej, prowadzone przez Zakład Literatury Amerykańskiej w WA, jest adresowane do studentów pragnących poszerzyć wiedzę na temat literatury amerykańskiej. Naszym celem jest zapoznanie studentów z najciekawszymi zjawiskami w literaturze i kulturze amerykańskiej. Wybrane teksty, które uzupełniają kanon omawiany na zajęciach kursowych, pokazują etniczne, kulturowe i formalne bogactwo literatury Stanów Zjednoczonych. Każde spotkanie prowadzone jest przez innego pracownika Zakładu Literatury Amerykańskiej, co zwiększa dynamikę i różnorodność dyskusji. Spotkania koła odbywają się raz w miesiącu i są otwarte dla wszystkich studentów i pracowników. Poprzez otwarty charakter dyskusji zachęcamy studentów do własnych poszukiwań i odkryć badawczych w obszarze literatury amerykańskiej.

Klub ma swoją stronę na Facebooku: http://www.facebook.com/groups/163363007028198/. Zapraszamy wszystkich chętnych!


Canadian Literature in Perspective (CLIP) (Literatura kanadyjska)

Schedule (April - May 2023) | Harmonogram spotkań (kwiecień-maj 2023)

Spotkania koła miłośników literatury i kultury kanadyjskiej, organizowane przez Pracownię Literatury Kanadyjskiej, poświęcone są rożnorodnym dyskusjom nad tekstami literatury i kultury kanadyjskiej róznych okresów, epok i gatunków. Organizujemy także wydarzenia kulturalne, takie jak Dzień Syropu Klonowego, które  tworzą przestrzeń do dyskusji dla wszystkich zainteresowanych Kanadą. Spotkania prowadzone są przez pracowników Pracowni a także studentów zainteresowanych Kanadą. Zapraszamy wszystkich chętnych!

Znajdź CLiP na Facebooku i dołącz do nas: Canadian Literature in Perspective (CLiP) on Facebook


LANCOM (Language and Communication in Media and Politics) (Język i komunikacja w mediach i polityce)

Koło Naukowe LANCOM łączy/skupia badaczy i studentów wywodzących się z różnych dyscyplin humanistycznych - takich jak językoznawstwo, politologia, dziennikarstwo, czy też nauki o komunikacji - którzy są zainteresowani wykorzystaniem i zastosowaniem metod krytycznych w analizie polityki i mediów.

Spotkania Koła stwarzają możliwości do interdyscyplinarnej, otwartej, krytycznej dyskusji, która ma pomóc uczestnikom w samodzielnym rozwoju naukowym.

Cel działalność Koła Naukowego LANCOM można scharakteryzować trojako: po pierwsze, śledzenie i analiza nowych metod rozwijanych w Krytycznej Analizie Dyskursu (KAD), po wtóre, zastosowanie metod KAD do analizy komunikatów politycznych i medialnych, i po trzecie, prezentowanie rezultatów badań empirycznych i teoretycznych.

Działalność Koła Naukowego ma pomóc uczestnikom w wymianie myśli i nawiązaniu współpracy, które zaowocują publikacją artykułów w wiodących czasopismach z dziedziny jak również udziałem w konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Koło Naukowe otwarte jest dla pracowników i studentów na wszystkich poziomach.

Szczegółowych informacji udzielają
Maciej Kielar: maciek@wa.amu.edu.pl
Sam Bennett sbennett@wa.amu.edu.pl


Language & Gender & Sexuality

LaGeS to forum powołane do dyskusji na temat aktualnych zagadnień z zakresu języka, płci i seksualności. Postrzegamy zarówno płeć, jak i seksualność jako zjawiska skonstruowane społecznie, które są podatne na ciągłe zmiany i przeróbki. To sprawia, że język jest jednym z głównych narzędzi, których używamy do konstruowania siebie jako istot płciowych i seksualnych. Słowa, które najlepiej charakteryzują nasze spotkania, to „interdyscyplinarność” i „otwartość umysłu”.

Naszym celem jest zapewnienie platformy do otwartych dyskusji skupiających zarówno uznanych, jak i początkujących naukowców z tej fascynującej poststrukturalistycznej dziedziny lingwistyki. Spotkania LaGeS poświęcone są prezentacji wyników badań studentów, doktorantów i pracowników wydziału WA, a także omówieniu najaktualniejszej literatury z zakresu językoznawstwa, płci i seksualności. Chociaż członkami grupy są głównie pracownicy wydziału i absolwenci, zapraszamy także naukowców niebędących lingwistami (lub osoby spoza środowiska akademickiego), którzy podobnie pracują nad kwestiami mającymi znaczenie dla płci i seksualności jako najważniejszych kategorii społecznych. Mamy nadzieję, że efektem naszych spotkań będą wspólne artykuły, które zostaną przesłane do wiodących czasopism.


Culture Vultures Culture Vultures

Głównym celem koła kulturoznawczego Culture Vultures, prowadzonego przez Zakład Studiów Kulturowych Polsko-Anglosaskich, jest stworzenie przyjaznego forum do dyskusji różnych aspektów szeroko rozumianej kultury krajów angielskiego obszaru językowego. Będziemy rozważać min. zagadnienia związane z tożsamością, etnicznością, polityką, sztuką i życiem kulturowym. Zapraszamy studentów WA, wykładowców i wszystkich zainteresowanych do podzielenia się i poszerzenia swojej wiedzy podczas naszych comiesięcznych czwartkowych spotkań.


Research in English Applied Linguistics (REAL) (Badania nad angielskim językoznawstwem stosowanym)

Webleader: Aleksandra Wach

Grupa REAL organizowana jest przez Zakład Angielskiego Językoznawstwa Stosowanego i Dydaktyki Języka Angielskiego, a jej celem jest umożliwienie podjęcia dyskusji na tematy współczesnego uczenia się i nauczania języka angielskiego jako języka obcego. Na spotkaniach, które odbywają się mniej więcej raz w miesiącu, prezentowane i omawiane są teoretyczne, praktyczne i empiryczne perspektywy aktualnych zagadnień związanych z ELT. Prezenterami są głównie pracownicy WA, doktoranci i goście z innych instytucji, ale mile widziane są także prezentacje studentów studiów licencjackich i magisterskich na temat ich zainteresowań.


Celtic Research Group (Badania celtyckie)logo, czarny napis Celtic Research Group na białym tle oraz zakolorowane kontury obszarów geograficznych kultury celtyckiej w Europie

Grupa organizowana jest przez Pracownię Studiów Celtyckich i ma na celu zapewnienie przyjaznej platformy do dyskusji na różnorodne tematy z zakresu studiów celtyckich oraz spraw związanych ze współczesnymi krajami celtyckimi. Prezenterami są pracownicy i doktoranci Pracowni i goście z innych instytucji. Zapraszamy także studentów studiów magisterskich i licencjackich do prezentacji swoich zainteresowań. Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu i są otwarte dla wszystkich zainteresowanych poruszaną tematyką. W celu wystąpienia na jednym z naszych spotkań prosimy o kontakt z dr Karoliną Rosiak (karolka@wa.amu.edu.pl).


Teachers in Practice - TiP (Nauczyciele w praktyce)

Webleader: Anna Broszkiewicz

Koło Naukowe TiP ma na celu rozwój kompetencji studentów specjalizacji nauczycielskiej Wydziału Anglistyki UAM, a także współpracę z nauczycielami opiekunami praktyk ze szkół.

Spotkania, zaplanowane na czwartkowe popołudnia, koncentrują się na konkretnym temacie, który jest omawiany podczas warsztatu/prezentacji/prelekcji przeprowadzonej przez doświadczonego praktyka: nauczyciela lub pedagoga. Spotkania mają być również okazją do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń z praktyk pedagogicznych, a także prezentacji ciekawych materiałów do nauczania języka angielskiego. Podczas każdego spotkania uczestnicy otrzymują artykuł dotyczący dydaktyki języków obcych, z którym mogą zapoznać się przed następnym spotkaniem.

Jeżeli chcesz być coraz lepszym nauczycielem, dołącz do nas!


Phontasticbiały napis Phontastic krojem przypominającym pismo ręczne na ciemnozielonym tle oraz czarny oscylograf, wizualizacja sygnału dźwiękowego

Phontastic to koło naukowe organizowane przez doktorantki Zakładu Współczesnego Języka Angielskiego i jest ściśle związane z Phon&Phon, ale likwiduje jego onieśmielający element. Koło to adresowane jest jedynie dla studentów studiów licencjackich i magisterskich, którzy zainteresowani są szeroko pojętą fonetyką i fonologią. Jego głównym celem jest zaznajomienie studentów z najnowszymi problemami tych dziedzin językoznawstwa, omawianie i prezentowanie najnowszych badań, dyskusja dotycząca metodologii badań fonetycznych i fonologicznych i pogłębiania wiedzy na temat struktur dźwiękowych naturalnych języków w bardzo nieformalnej oprawie.

Phontastic znajdziesz również na facebooku: http://facebook.com/phontasticWA.


WAME: WA Musical Ensemble (Zespół muzyczny Wydziału Anglistyki)białe drukowane litery W, A, M, E ułożone w kolejności W A w górnym rzędzie, M E w dolnym, na ciemnoczerwonym tle

WAME (WA Musical Ensemble) powstał na Wydziale Anglistyki w lutym 2014 roku z inicjatywy dwóch ówczesnych doktorantów, Mateusza Jekiela i Kacpra Łodzikowskiego. Obecny skład obejmuje sześcioro studiujących lub/i uczących na Wydziale.

WAME regularnie spotyka się na próbach, doskonaląc swój repertuar coverów, który obejmuje klasyki rocka z lat 70., hity radiowe z początku XXI wieku, aż po współczesne utwory downtempo i utwory alternatywne

W maju 2014 roku WAME zadebiutowało na Absolutorium Wydziału Anglistyki w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu koncertem składającym się z trzech utworów, a rok później powróciło, by wystąpić z gościnnym udziałem Prodziekana Wydziału Anglistyki Radosława Dylewskiego na gitarze basowej.

W grudniu 2014 roku zespół został zaproszony do występu na świątecznej imprezie Wydziału Anglistyki dla pracowników. Zestaw składający się z ośmiu utworów tego wieczoru zawierał popularne świąteczne hity radiowe: “Last Christmas”, “Driving Home For Christmas”, “Merry Christmas Everyone” i “Christmas Time”.

W marcu 2015 WAME dał 30-minutowy koncert w ramach akcji charytatywnej w Good Time Radio Café & Obiad na rzecz młodej osoby chorej na stwardnienie rozsiane.

W maju 2015 i 2016 roku WAME wystąpiło w ramach dwudniowego Festiwalu CIN_ART odbywającego się corocznie w Collegium Iuridicum Novum.

Zespół pracuje obecnie nad własnym, autorskim materiałem.

Oficjalny kanał WAME na YouTube: link.

Facebook: link.