Projekty badawcze

Projekty badawcze aktualnie realizowane na Wydziale Anglistyki

1. Projekty finansowane ze środków krajowych:

Kierownik projektu

Informacje o projekcie

Dr hab. Małgorzata Fabiszak, prof. UAM

Beethoven 2 - Pamięć i ideologia w krajobrazie językowym. Zmiany w nazewnictwie ulic w Niemczech Wschodnich i w Polsce w latach 1916-2016. Czas trwania: 16.04.2018 do 15.04.2022. Dyscyplina 104.

Dr hab. Piotr Gąsiorowski, prof. UAM

OPUS 11 - Wielostopniowy model akcentu w języku angielskim. Czas trwania: 05.02.2020 do 05.02.2021. Dyscyplina 104.

Prof. dr hab. Jacek Witkoś

OPUS 11- Nanosyntaktyka Partykuł Spójnikowych. Czas trwania: 20.02.2021 do 19.02.2021. Dyscyplina 104.

Dr Karolina Rataj

OPUS 13 - Rola hamowania w przetwarzaniu znaczenia w kontekście wewnątrz- i międzyjęzykowym: badania z wykorzystaniem potencjałów wywołanych. Czas trwania: 06.03.2022 – 06.03.2022. Dyscyplina 104.

Prof. dr hab. Paweł Zajas

OPUS 13 - Heteronomia autonomii. Transfer literatury polskiej do RFN w kontekście zachodnioniemieckiej oraz polskiej zagranicznej polityki kulturalnej (1949 -1989). Dyscyplina 105.

Dr Katarzyna Burzyńska

OPUS 14 - Przyszła ona do nas brzemienna": fenomenologia ciąży w angielskim dramacie wczesnonowożytnym ("Miarka za miarkę:, 2.1.96). Czas trwania: 28.06.2018-28.06.2022. Dyscyplina 105.

Dr hab. Dagmara Drewniak, prof. UAM

OPUS 14- Figura domu. Anglojęzyczna literatura polskich emigrantów i ich potomków w Kanadzie po 2010 roku. Czas trwania: 20.06.2018 do 19.06.2022.

Prof. dr hab. Geoffrey Schwartz

OPUS 15 – Synchronizacja spółgłoskowa w języku polskim i angielskim.  Czas trwania: 21.01.2019 do 20.01.2023. Dyscyplina 104.

Dr Michał Wenderski

OPUS 16 – Sztuka a polityka: polsko-holenderska wymiana kulturalna w okresie zimnej wojny (1945-1989) w obliczu polityki zagranicznej. Czas trwania: 01.07.2021-30.06.2022. Dyscyplina 105.

Dr hab. Michael William Hornsby, prof. UAM

OPUS 16 - Rewitalizacja języka bez udziału jego rodzimych użytkowników: Studium języka bretońskiego w Górnej Bretanii oraz języka łużyckiego na Dolnych Łużycach. Czas trwania: 05. 07.2021 do 04.11.2022 Dyscyplina 104.

Prof. dr hab. Paweł Zajas

OPUS 17- Proza polska w Radzieckiej Strefie Okupacyjnej (SBZ, 1945-1949) oraz w NRD (1949-1990). Strategie wydawnicze i polityka kulturalna. Czas trwania: 31.01.2020-30.01.2023. Dyscyplina 105.

Dr hab. Ronald Kim, Prof. UAM

OPUS 19 –   Gramatyka historyczna języka osetyńskiego i wczesna dialektologia języków. Czas trwania: 26.06.2020-25.06.2023. Dyscyplina 104.

Dr Rafał Jończyk

OPUS 19 - Serce na języku: Neurofizjologiczne podstawy produkcji mowy emocjonalnej w dwujęzyczności. Czas trwania: 01.02.2021-31.01.2025. Dyscyplina 104.

Dr hab. Magdalena Wrembel, prof. UAM

OPUS 19 –  Wpływy międzyjęzykowe w wielojęzyczności z uwzględnieniem różnych domen; Fonologia i składnia. Czas trwania: 26.01.2021-25.01.2025. Dysycyplina 104.
https://climad.web.amu.edu.pl/

Prof. dr hab. Robert Lew

OPUS 20  - Czynniki leksykalne wyjaśniające popularność wyrazów w angielskim słowniku Wiktionary. Czas trwania: 20.05.2021-20.05.2024. Dyscyplina 104.

Dr hab. Małgorzata Kul, prof. UAM

OPUS 20 - Probabilistyczne, prozodyczne i dyskursywne efekty oddziałujące na odrębność akustyczną w mowie. Czas trwania: 01.02.2021-31.01.2024. Dyscyplina 104.

Dr hab. Bogusława Whyatt, prof. UAM

OPUS 20 – Czytanie i recepcja przetworzonego (przetłumaczonego) tekstu: The Read Me Project. Czas trwania 01.10.2021 do 30.09.2025. Dyscyplina 104.

Dr Katarzyna Jankowiak

OPUS 21 -Myśląc stereotypowo: Neuronalne korelaty przetwarzania stereotypów w języku rodzimym i obcym. Dyscyplina 104

Prof. dr hab. Geoffrey Schwartz

OPUS 21 - Rodzaje fonacji w pierwszym i drugim języku. Dyscyplina 104.

Prof. dr hab. Jacek Witkoś

OPUS 21- Natura zaimków: o dystrybucji i zasięgu referencyjnym polskich zaimków. Dyscyplina 104.

Dr hab. Paula Orzechowska, prof. UAM

SONATA BIS 5 - Rola cech fonologicznych w fonotaktyce: Badanie struktury i przyswajania zbitek spółgłoskowych w językach słowiańskich i germańskich. Czas trwania: 02.05.2016 do 01.03.2022. Dyscyplina 104.

Dr hab. Agnieszka Chmiel, prof. UAM

SONATA BIS 8 – Ekstremalna regulacja języka: aktywacja i inhibicja jako mechanizmy kontroli dwujęzycznej w tłumaczeniu konferencyjnym. Czas trwania: 12.04.2019 do 11.04.2024. Dyscyplina 104.

Dr Halszka Bąk

SONATA 13 – Katalog terminów emocji podstawowych w języku polskim i angielskim  Czas trwania 27.03.2018 do 16.03.2022. Dyscyplina 104.

Dr Kamil Kaźmierski

SONATA 13 - Testowanie hybrydowych modeli reprezentacji fonologicznej za pomocą korpusów mowy. Czas trwania 27.03.2019 do 26.03.2021. Dyscyplina 104.

Dr Małgorzata Drwal

SONATA 14 - Białe południowoafrykańskie Nowe Kobiety i mobilność kulturowa w pierwszej połowie XX w. Czas trwania: 11.07.2019-10.07.2022. Dyscyplina 105.

Dr Kornelia Boczkowska

SONATA 14- Zagubione autostrady, zapomniane podróże: Film drogi w obiektywie reżyserek i reżyserów powojennego amerykańskiego kina awangardowego i eksperymentalnego. Czas trwania: 24.06.2019 do 23.06.2023. Dyscyplina 105

Dr Marta Frątczak-Dąbrowska

SONATA 14-  Wszystko złoto, co się świeci: Współczesny wymiar (nie)materialnego dziedzictwa bogactw kolonialnych na przykładzie literatury anglo-karaibskiej. Czas trwania: 21.06.2019 do 20.06.2022. Dyscyplina 105.

Dr Joanna Jarząb-Npierała

SONATA 15 - Kosmopolityzm irlandzki - przypadek wpływu literatury na rozwój nowej prozy irlandzkiej. Czas trwania: 09.07.2020 do 08.07.2023. Dyscyplina 105.

Dr Paweł Korpal

SONATA 16 - Tłumacz współodczuwający: język emocjonalny w tłumaczeniu ustnym. Czas trwania: 07.07.2021 do 06.07.2023. Dyscyplina 104.

dr Paulina Łęska-Bayraktar

Miniatura – Metody badań przetwarzania relacji kataforycznych. Dyscyplina 104.

dr Paulina Zagórska

PRELUDIUM 11 – XII-wieczne wyobrażenia języka staroangielskiego w sfałszowanych dokumentach jako źródło w rekonstrukcji wczesnych stadiów języka średnioangielskiego. Czas trwania: 03.02.2017 do 02.02.2023. Dyscyplina 104.

Mgr Zajączkowska Agnieszka

PRELUDIUM 11- Fonologia języka staroangielskiego i języków brytańskich w okresie V-XI wiek n.e. w świetle teorii kontaktów językowych. Czas trwania: 27.01.2017 do 26.01.2022. Dyscyplina 104.

Dr Katarzyna Jankowiak

PRELUDIUM 13 – Rozumienie nowych znaczeń metaforycznych w dwujęzyczności: Badanie z wykorzystaniem potencjałów wywołanych. Czas trwania: 15.02.2018 do 14.02.2022. Dyscyplina 104.

Mgr Iga Krzysik

Preludium 14- Różnice indywidualne w przyswajaniu wielojęzycznej fonologii: Badanie wzdłużne u młodzieży. Czas trwania: 25.07.2018 do 25.07.2022. Dyscyplina 104.

Mgr Halina Lewandowska

Preludium 14 - Zmiana dominacji językowej wynikająca z fonologicznego rozwoju języka trzeciego. Czas trwania: 03.09.2018 do 02.09.2022. Dyscyplina 104.

Mgr Marcin Naranowicz

PRELUDIUM 16 - Wpływ nastroju na procesy semantyczne w dwujęzyczności: Badanie z wykorzystaniem potencjałów wywołanych. Czas trwania: 24.07.2019 do 23.07.2022. Dyscyplina 104.

Mgr Patryk Dobkiewicz

PRELUDIUM 18 – Rola tlumaczenia ustnego. Czas trwania: 21.09.2020 do 20.09.2023. Dyscyplina 104.

2. Projekty finansowane z innych źródeł:

Kierownik projektu

Informacje o projekcie

Dr Karolina Rataj, dr hab. Radosław Dylewski, prof. UAM

POWR (NCBiR) - Innovative language research in interdisciplinary perspectives: psychology, sociology and technology. Czas trwania: 01.10.2018 do 30.09.2023. Dyscyplina 104.

Dr Katarzyna JankowiakHORYZONT 2020: „EPICUR Research Agenda - Shaping European Society in Transition”. Czas trwania: 01.01.2021-31.12.2023
Dr Katarzyna Jankowiak 

Premia na Horyzoncie 2: „Agenda badawcza EPICUR - Kształtowanie Europejskiego Społeczeństwa w Okresie Przemiany". Czas trwania: 01.01.2021-31.12.2023
Premia na Horyzoncie

Dr hab. Magdalena Wrembel, prof. UAM (wydziałowy koordynator)

POWR (NCBiR) - Uniwersytet Jutra - zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czas trwania: 19.12.2017 do 30.05.2022. Dyscyplina: 104.

Dr hab. Jacek Fabiszak, prof. UAM, dr hab. Agnieszka Kiełkiewicz-Janowiak, prof. UAM, dr Kamil Kaźmierski (wydziałowi koordynatorzy)

POWR (NCBiR) - UNIWERSYTET JUTRA II – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czas trwania: 01.03.2020 do 28.02.2023. Dyscyplina 104.

Dr hab. Anna Ewert, prof. UAM

ERASMUS+ - TEAM - Teacher Education About Multilingualism. Czas trwania: 01.09.2020 do 31.08.2023. Dyscyplina: 104.

Dr hab. Wojciech Sowa, prof. UAM

ERASMUS+ - SELECT - Self- learning Atlas of Ancient European CulTures. Czas trwania: 01.09.2020 do 31.08.2023. Dyscyplina 104.

Dr hab. Paweł Scheffler, prof. UAM

ERASMUS+ - LIRE - Language Interpretation through Reading, Partner Organisation: UAM, Erasmus+Funding programme. Czas trwania: 01.09.2020 do 31.10.2022. Dyscyplina 104.

Dr Anna Jelec (wydziałowy koordynator)

DARIAH – Digital Research Infrastructure for the Arts. Smart growth Operational Programme.Czas trwania: 01.01.2021 do 31.12.2023. Dyscyplina 104.

Dr hab. Jacek Fabiszak, prof. UAM

Program Edukacja - Otherness-Togetherness-Aesthetics. Wydział Anglistyki jako partner GTS. Czas trwania: 01.04.2021 do 31.03.2023. Dyscyplina 105.

Dr hab. Katarzyna Bromberek-Dyzman, prof. UAM

PAN - Bilingualism, emotions and creativity. The case Of Polish and Romanian. Czas trwania: 01.01.2019 do 31.12.2023

Dr Rafał Jończyk

NAWA - Uwolnienie mocy języka obcego: poznawcze podstawy efektu języka obcego i strategicznego użycia języka. Czas trwania: 01.09.2021 do 01.09.2024. Dyscyplina: 104.

Dr hab. Magdalena Wrembel, prof. UAM

GRIEG-1 - Międzydziedzinowe badania w wielojęzyczności: Modelowanie nabywania języka trzeciego (L3) w róznorodnych kontekstach. Czas trwania: 10.12.2021 - 29.04.2024. Dyscyplina 104.
https://adim.web.amu.edu.pl/

Dr hab. Wojciech Sowa, prof. UAM

HORYZONT 2020 - Informal and Non-Formal E-Learning for Cultural Heritage, finansowany w ramach H2020 MSCA RISE. Czas trwania: 01.09.2021 do 30.09.2025. Dyscyplina 104.

Projekty zakończone

Kontakt i pomoc nt. grantów:

Laboratorium Projektów Krajowych i Zagranicznych
Collegium Heliodori Święcicki
ul. Grunwaldzka 6, p.177
Godziny dyżurów: pn - pt - 9:00 -15:00

Anna Lewandowska-Marchewka
annlew7@amu.edu.pl
tel. (0-61) 829 3530

Dokumenty

Formularz zgłoszenia projektuObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Formularz zgłoszenia projektu (53.5 KB)