Projekty zakończone

Granty / Projekty zakończone - Archiwum

1. Projekty międzynarodowe finansowane ze środków unijnych:

 • W ramach programu EFS (Europejski Fundusz Społeczny) POKL (Program Operacyny Kapitał Ludzki) 4.1.1. (UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości. Wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza poprzez proinnowacyjne kształcenie w jęz. angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry) uruchomione zostały interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie ("Language, Society, Technology and Cognition", LSTC), prowadzonych w IFA/WA we współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych oraz z Wydziałem Matematyki i Informatyki. Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Fabiszak / prof. dr hab. Marcin Krygier. Realizacja 2010-2015. Strona WWW projektu UA=M i studiów LSTC.
 • EFS w ramach POKL: E-Tutor of Science (ETOS) E-nauczyciel przyrody. Zintegrowane środowisko dla rozwijania myślenia naukowego, umiejętności informacyjnych oraz kompetencji językowych uczniów II i III etapu edukacyjnego. Kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk. Realizacja 2010-2013. Strona WWW projektu ETOS.
 • EFS w ramach POKL: Tablit - innowacyjny program wychowania przedszkolnego. Kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk. Realizacja 11.2012-07.2015.
 • dr Aleksandra Jankowska - POW ER (NCBiR) Efektywne uczenie się języka angielskiego kluczem do lepszej komunkacji. Wielowymiarowy kurs języka angielskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych jako forma realizacji III misji Uczelni (01.06.2017 - 30.06.2018). Plakat z informacyjny "Ścieżki Kopernika" o projekcie
 • POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 Ogólnouczelniany "KOLABORATORIUM UAM - PROGRAM SZKOLENIOWY DLA MIESZKAŃCÓW REGIONU" 01.03.2019 - 28.02.2021. prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk.

2. Inne projekty międzynarodowe:

 • dr Agnieszka Chmiel - Adlab PRO 2016-1-IT02-KA203-024311, to trzyletni projekt, trwający od  02.09.2016 r. do 01.09.2019 r. finansowany przez Unię Europejską w ramach programu ERASMUS +. Tytuł projektu "Audiodeskrypcja: laboratorium rozwoju nowego profilu zawodowego". Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronie: strona WWW projektu.
 • Prof UAM dr hab. Magdalena Wrembel Polsko Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki; projekt "MULTI-PHON" - "Fonologiczne wpływy międzyjęzykowe u młodych osób wielojęzycznych" nr 100376 w ramach współpracy międzynarodowej z Uniwersytetem w Munster.
 • IVY - "Interpreting in Virtual Reality", Lifelong Learning Programme. Realizacja 2011-2012 – przedłuzony - kontynuacja do 2013 strona projektu
 • EURO-XPRAG - grant Europejskiej Rady Nauki (ERC). "The role of stereotypes in irony comprehension in autism spectrum disorders" Prof. dr hab.  K. Bromberek-Dyzman Realizacja 2009-2013.
 • MEDIVA, "Media for Diversity and Migrant Integration: Consolidating Knowledge and Assessing Media Practices across the EU". Integration Fund Community Actions. Realizacja 2011-2012
 • KELLY - "Keywords for Language Learning for Young and adults alike". Lifelong Learning Programme. Realizacja 2009-2012
 • EURO-XPRAG - “The Role of Stereotypes in Irony Comprehension in Autism Spectrum Disorders”. Europejska Rada Nauki (ERC). Realizacja 2010-2012.
 • MOBILNOŚĆ Plus - „Nowe testy dla śródoperacyjnego mapowania funkcjonalnych obszarów językowych kory mózgowej stosowanego przy resekcji guza mózgu i siedliska padaczki w okolicach elokwentnych”). Realizacja 2011-13 – dr Monika Połczyńska
 • COMENIUS Regio - “Inter-Community learning – Booster Skills”, Lifelong Learning Programme. Realizacja 2011-2013.
 • EVIVA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency w ramach LLP. Realizacja 2013-2014. strona projektu
 • "Wymiana kulturowa w czasach światowego konfliktu. Walczący, neutralni i skolonizowani" - projekt w ramach konkursu "Spotkania kulturowe" ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią HERA - prof. UAM dr hab. Hubert van den Berg. Więcej informacji tutaj. - Realizacja 2013-2016.
 • Commemorative cityscape - petterns renaming in European and non-European locations (CoCiEnEI). Independent Social Research Foundation. ISRF Flexible Grants for Small Groups Award. 25.02.2019 - 10.2019.  Prof UAM dr hab. Małgorzata Fabiszak
 • Prof.dr hab. Jacek Witkoś + Prof. Dr. Roland Meyer Humboldt-­Universität zu Berlin- grant NCN BEETHOVEN 2014/15/G/HS2/04715 - CelLin "Celownik w języku polskim jako element sprawdzający w teoriach językoznawczych " - 2016-2019.
 • Dr hab. Christopher Joby, prof. UAM - Chiang Ching - kuo Foundation. The Reception of the Bible in Seventeenth-Century Taiwan.
 • Prof. dr hab Robert Lew AHRC award - współpraca międzynarodowa z University of Surrey i Bangor University. Nr projektu AH/P0035078/1 -  2017 - 2020. Strona WWW Projektu.


3. Projekty finansowane ze środków krajowych:

(w kolejność alfabetycznej nazwisk kierowników projektów)

 • Dr E. Adamczyk - N N104 3789 40 - "Rozpad fleksji rzeczownikowej w językach starogermańskich w ujęciu porównawczym" - 2011-2014.
 • dr Anna Balas - 2015/17/B/HS2/01246 - "Przekształcenia percepcji mowy: oddziaływanie kategorii i cech"- 2016-27.01.2019.
 • Prof. dr hab. A.Adamska-Sałaciak - NN104 3789 40 - "Kreatywność leksykalna w języku angielskim - badanie korpusowe"- 2011-2012.
 • dr Katarzyna Bronk - 2014/13/B/HS2/004889 - " Ucieleśnione pomniki pamięci? Badanie definicji oraz reprezentacji starości i starzenia się w dramacie angielskim w latach 1660-1750 "- 2015-30.11.2019.
 • mgr Bartosz Brzoza - NCN PRELUDIUM11 2016/21/N/HS2/02605 - "Ustalenie wpływu systematycznegi treningu fonetycznego w języku obcym na jakość przetwarzania języka" - 20.02.2017-19.02.2020.
 • Prof. dr H. François van den Berg - N N103 4462 40 - "Literatura niderlandzka i niemiecka propaganda wojenna podczas pierwszej wojny światowej" - 2011-2014.
 • Dr A.Chmiel - 2013/11/B/HS6/01539 - " Pamięć operacyjna i przetwarzanie leksykalne w tłumaczeniach konferencyjnych"- 2014-2016.
 • Prof. dr hab. R. Dylewski - NN104 055639 "Stworzenie internetowej wersji korpusu listów z okresu amerykańskiej wojny secesyjnej (Corpus of American Civil War Letters) i jego wykorzystanie w badaniach z zakresu angielskiego językoznawstwa historycznego" - 2010-2012.
 • Prof.dr hab. K. Dziubalska-Kołaczyk - N N104 1782 36 - "Intersemiotyczny przekład audiowizualny - opracowanie zasad polskiej audiodeskrypcji na podstawie wzorców anglojęzycznych" - 2009-2014.
 • Prof.dr hab. K. Dziubalska-Kołaczyk - NN104 3825 40 "Fonotaktyka i morfonotaktyka języka polskiego i angielskiego: opis, narzędzia i zastosowania" - 2011-2012.
 • Prof.dr hab. K. Dziubalska-Kołaczyk - N N104 3827 40 "Procesy fonostylistyczne w mowie politycznej i ich funkcja perswazji. Badanie w ramach fonologii naturalnej. (Phonostylistic processes and their persuasive function in political speeches. A study within the framework of Natural Phonology.) - 2011-2012.
 • Prof.dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk - 2013/11/B/HS2/03151 "Elektropalatografia w nauczaniu wymowy i analizie fonologicznej"- 2014-2016. (Przedłużony aneksem do dnia 26.12.2017.)
 • Prof. dr hab. A. Ewert - N N104 3800 40 - "Język a poznanie: wpływ języka drugiego na percepcję atrybutów mowy, konceptualizację i leksykalizację ruchu oraz konstrukcję wydarzeń"-  2011-2015.
 • Prof. dr hab. M. Fabiszak - N N104 053239 "Uniwersalne cechy tłumaczenia a styl tłumaczenia" - 2010-2012.
 • Prof. UAM dr hab. Małgorzata Fabiszak - 2013/09/B/HS6/00374 - "Pamięć i tożsamość w krajobrazie miejskim: Studium przypadku na przykładzie Poznania"- 2014-2017. (Przedłużony aneksem do dnia 17.02.2018). Strona WWW projektu.
 • Prof. dr hab. Jerzy Koch - NPRH 3aH 15 0008 83 - "Tłumaczenie na język angielski kompedium historycznoliterackiego 'Historia literatury południowoafrykańskiej. Literatura afrikaans. Okres usamodzielnienia 1900-1930'" - 01.07.2016-30.06.2021.
 • Dr A. Jelec - 2011/01/N/HS6/04050 - "Rola poznawcza gestów w języku dzieci niewidomych i niedowidzących" - 2011-2013.
 • mgr Mateusz Jekiel - 2014/15/N/HS2/03865 - "Słuch muzyczny a akwizycja wymowy języka angielskiego jako języka obcego" 2015-2017.
 • dr Rafał Jończyk - 2015/19/D/HS6/00591 - " Psychofizjologiczne podstawy przetwarzania języka afektywnego u osób bilingwalnych" - 2016-30.06.2018
 • dr Paweł Korpal - 2015/17/N/HS2/03160 - "Przetwarzanie danych liczbowych w tłumaczeniu symultanicznym: badania okulograficzne"- 2016-2018.
 • Mgr J. Jendryczka-Wierszycka - N N104 3787 40 - "Angielskie czasowniki frazowe w wypowiedziach polskich studentów filologii angielskiej: analiza korpusowa" - 2011-2013.
 • Prof. dr hab. M. Kilarski - 2012/07/B/HS2/00449 - "Od rasizmu do relatywizmu: opisy języków Indian Ameryki Północnej oraz ich funkcje w dyskursie nauk humanistycznych i społecznych" - 2013-2015.
 • Prof.dr hab. J. Koch - N N103 4460 40 - "Dzieje literatury niderlandzkiej" - 2011-2016.
 • Prof.dr hab. J. Koch - 31H 11 0086 80 - "Tłumaczenie na język angielski kompedium Historia literatury południowoafrykańskiej. Literatura afrikaas. XIX-XX wiek"- 2012-2014.
 • dr Małgorzata Kul - 2012/05/D/HS2/03565 - Analiza i opis procesów fonostylistycznych w dialekcie Lancashire na podstawie korpusu PAC. (2013-2017).
 • dr Małgorzata Kul - 00113/NPRH2/H11/81/2013 - Internetowy korpus współczesnego, mówionego standardowego języka polskiego i gwary na obszarze Wielkopolski. (2016-2016).
 • Prof. dr hab. R. Lew - 2013/09/B/HS2/01125 - " Wypracowanie standardów metodologicznych dla badań nad uzyciem słowników internetowych" - 2014-2016.
 • dr Agnieszka Lijewska - 2012/07/B/HS6/00487 "Facylitacja przetwarzania kognatów a struktura słownika umysłowego u osób wielojęzycznych - badanie czasów reakcji na bodźce wzrokowe oraz analiza ruchu gałek ocznych w czytaniu" - 2013-2017. (Przedłużony aneksem do dnia 16.07.2018.)
 • dr Joanna Ludwikowska - 2013/09/N/HS2/02213 - "Badania nad konceptualizacją Obcości jako kontynuacji ideologii średniowiecznych w literaturze okresu purytańskiego w Anglii i Ameryce" 2014-2017(Przedłużony aneksem do dnia 24.09.2018.). Strona Projektu 1 , Strona Projektu 2 mgr Kacper Łodzikowski - 2014/15/N/HS2/03867 - "Zmierzenie wpływu wiedzy fonetycznej na postępy w akwizycji wymowy języka angielskiego " 2015-2017.
 • Mgr M.Marecka -  2012/07/N/HS6/00415- "Związki pomiędzy procesowaniem fonologicznym, a akwizycją leksykalną w języku obcym. Badanie długoterminowe na polskich uczniach szkoły podstawowej uczących się języka angielskiego" - 2013-2015.
 • Dr I. Mazur - N N104 0547 39 - "Badania okulograficzne (eye-tracking) nad audiodeskrypcją - percepcja osób widzących i jej odzwierciedlenie w opisie filmów dla osób niewidzących" - 2010-2013.
 • Dr B. Pastuszek-Lipińska - N N104 0548 38 - "Badanie zastosowania muzyki w terapii mowy u osób dorosłych z afazją w wyniku uszkodzeń mózgu oraz u dzieci z apraksją rozwojową mowy. Badanie efektywności Melodic Intonation Therapy" - 2010-2014.
 • dr Małgorzata Olsza -  MINIATURA 2, 2018/02/X/HS2/00693 - Rysując feminizm: Alternatywne komiksy kobiece w USA w latach 70. i 80. XX wieku. 15.10.2018 - 14.10.2018
 • Dr M. Pikusa - 2013/09/N/HS2/02250- "Ocena cech różnicujących struktury i funkcje mózgu związane z procesowaniem fonologicznym u osób dwujęzycznych zależnych od metody nabywania drugiego języka" - 2014-2015.
 • Dr M. Połczyńska - 608/MOB/2011/0 - "Nowe testy językowe dla śródoperacyjnego mapowania funkcjonalnych obszarów kory mózgowej stosowanego przez resekcji guza mózgu i siedliska padaczki w okolicach elokwentnych"  - 2011-2013.
 • dr Justyna Rogos-Hebda - 2012/05/B/HS2/03996 - "Abrewiatury łacińskiej w literackich rękopisach średnioangielskich: ewolucja form i funkcji" - 2013-2016. (Przedłużony do 12.03.2017).
 • dr Karolina Rosiak-  MINIATURA 1, 2017/01/X/HS2/02094 - Repertuar językowy oraz praktyki językowe polskich migrantów w Aberystwyth w Walii (UK). 09.02.2018
 • Dr H.Rutkowska - N N104 0554 38 "Rozwój standardu w języku angielskim grafemika i ortografia w szesnasto i siedemnastowiecznych wydaniach the kalender of sheperdes". 2010-2013.
 • Prof. UAM dr hab. Agnieszka Rzepa, prof. UAM - 2012/05/B/HS2/04004 - "Estetyka i polityka północnoamerykańskich pamiętników kobiecych (od 1990 r. do współczesności) w perspektywie wielokulturowej". Wykonawcy projektu: dr K. Macedulska (Kuczma), prof. dr hab. D. Drewniak - 2013-2016. (Przedłuzony do 21.06.2017).
 • Prof. UAM dr hab. Geoffrey Schwartz - NCN OPUS11 2016/21/B/HS2/00610 - "Modulacja w cechach krtaniowych u Polaków uczących się języka angielskiego" - 17.01.2017-16.01.2020.
 • Prof. dr hab. G. Schwartz - 2012/05/N/HS2/04036 - "Sandhi w wymowie języka polskiego" - 2013-2015.
 • Prof. UAM dr hab. Geoffrey Schwartz - 2014/15/B/HS2/00452 - "Dynamika samogłosek u Polaków uczących się języka angielskiego " - 2015-2017 (Przedłuzony do 22.04.2017).
 • Prof. dr hab. L. Sikorska - N N103 1437 39 - "Święte i grzesznice: Kobiety w teatrze/dramacie angielskiego średniowiecza i okresu restauracji." 2010-2011.
 • dr inż. Katarzyna Stachowiak - 2015/19/N/HS2/03400 - Wpływ języka obcego na wymowę w języku ojczystym w tłumaczeniu symultanicznym- 2016-2018dr inż. arch. Michał Wenderski- 2014/13/N/HS2/02757 "Wzajemne związki i wymiana kulturowa w ramach konstruktywistycznej sieci awangardy w Polsce, Flandrii i Holandii w latach dwudziestych XX wieku. Studium przypadku modernistycznej mobilności w międzywojennej Europie." 2015-2018.
 • Prof. dr hab. B. Whyatt - 2012/07/E/HS2/00661- "Proces decyzyjny w parafrazie i tłumaczeniu - projekt Para-Trans" -  2013-2016.
 • Prof. UAM dr hab. Bogusława Whyatt - 2015/17/B/HS6/03944- "Wpływ kierunku tłumaczenia na proces przekładu EDiT" -  2016-11.08.2019 (przedłużony do 11.10.2019).
 • Prof.dr hab. J. Witkoś - N N104 3831 40 - "Aspekty reguł morfoskładni wyrażeń kwantyfikacyjnych w języku angielskim i polskim" - 2011-2013.
 • Prof.dr hab. Jacek Witkoś - 2012/07/B/HS2/02308 - "Formalny kontkest występowania wyrażeń nominalnych i ich struktura wewnętrzna: generatywna analiza porównawcza" - 2013-2017 (Przedłużony do 02.01.2018).
 • Prof. UAM dr hab. Geoffrey Schwartz - NCN OPUS11 2016/21/B/HS2/00610 - "Modulacja w cechach krtaniowych u Polaków uczących się języka angielskiego" - 17.01.2017-16.01.2020.
 • Dr M. Włodarczyk - N N104 3806 40 - "Historia języka jako historia gatunków - początki rozwoju angielszczyzny w Kolonii Przylądkowej" - 2011-2014. Online corpus: "1820 settler petition letters".
 • dr hab. Matylda Włodarczyk - 2014/13/B/HS2/00644 - "Wielojęzyczność w Elektronicznym Repozytorium Rot Wielkopolskich (ROThA)" - 2015-2018 (Przedłuzony do 01.02.2019)
 • Dr S. Wojciechowska - 31H 11 0027 80 - "Publikacja książki autorstwa Sylwii Wojciechowskiej zatytułowanej Conceptual Metonymy and Lexicographic Representation w ramach serii wydawniczej Warsaw Studies in English Language and Literature (pod redakcją Prof. Jacka Fisiaka), Peter Lang GmbH, I" - 2012.
 • mgr Ewelina Wojtkowiak (zmiana kierownika z mgra Adama Olendra) - 2015/19/N/HS2/03395  -"Prozodycznie uwarunkowana wariacja fonetyczna w języku polskim" - 2016-22.12.2019
 • Dr M. Wrembel - 12H 11 0043 80 - "Wpływy międzyjęzykowe w akwizycji fonologii języka trzeciego" - 2012-2014
 • Dr M. Wrembel -12H 13 0529 82 - "Cechy fonologiczne i morfo-syntaktyczne języka i dyskursu polskich dzieci rozwijających się dwujązycznie w kontekście emigracji do Wielkiej Brytanii" - wykonawca,  kierownik dr A. Otwinowska-Kasztelanic, UW  - 2014-2016.
 • Prof. UAM dr hab. Paweł Zajas - 2014/13/B/HS2/00479 - "Etnografia przekładu literackiego. Literatura polska i niderlandzka w wydawnictwie Suhrkamp (1960-2000) " - 2015-2018.

Projekty współfinansowane (p. też Inne projekty międzynarodowe):

 • dr A. Wach - 2014-1-T01-KA203-011611 - "Effective Use of the EPOSTL by Student Teachers of English" (EFUESTE) Erasmus+ KA2 - 09.2014-09.2016 jeden z 5 międzynarodowych partnerów projektu
 • dr I. Mazur - 2494/ERASMUS/2012/2 - "Audiodeskrypcja: dostęp przez całe życie dla niewidomych" (ADLAB) - 2012-2014.
 • dr M. Tymczyńska - 2738/LLP/2013/2 - "Ewaluacja kształcenia tłumaczy ustnych i ich klientów poprzez ćwiczenia wirtualnych środowiskach edukacyjnych" (EVIVA) - 2013-2014.
 • "Investigating Gender and Sexuality in the ESL classroom: Raising publishers', teachers' and students' awareness" (within the ELTRP scheme; £15,000). Project members: Jane Sunderland (Principal Investigator), prof. dr hab. Joanna Pawelczyk (Project Leader), Łukasz Pakuła (Project Leader),  Bartłomiej Kruk  (Research Assistant), Aleksandra Sokalska-Bennett (Research Assistant), 2013/2014.