Specjalizacja ogólnoakademicka

Program magisterskiej specjalizacji ogólnoakademickiej został ułożony z myślą o tym by dać studentom praktyczne umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim, jak i pogłębić i ugruntować wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kultury angielskiego obszaru językowego.

Zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego odbywają się w małych grupach i prowadzone są zgodnie z brytyjskim lub amerykańskim modelem wymowy. Przedmioty wchodzące w skład praktycznej nauki języka angielskiego mają pomóc studentom w przygotowaniu pracy magisterskiej zgodnie z anglosaskim sposobem pisania akademickiego. Szeroki wachlarz seminariów przedmiotowych i uzupełniających oraz towarzyszące im wykłady monograficzne, wszystkie powiązane z akademickimi zainteresowaniami studentów, mają napędzać wiedzę akademicką z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kultury, do której do seminarium magisterskie i praca magisterska są tylko wstępem.

Koordynator: dr Maciej Kielar

Sylabusy, siatki programowe i efekty uczenia się — link

Rekrutacja odbywa się na kierunek studiów — filologia angielska. Wyboru specjalizacji można dokonać po przyjęciu na studia.