English Studies: Literature and Culture

Studia interdyscyplinarne, które skupiają się na badaniach nad różnymi formami kultury i zjawiskami kulturowymi. Studia pierwszego stopnia na kierunku English Studies: Literature and Culture są prowadzone w całości w języku angielskim.

Zrozumienie szeroko pojętej kultury, jej znaków i symboli, umiejętność interpretowania zjawisk kultury to podstawy tzw. „cultural literacy”, która staje się nieodzownym czynnikiem umożliwiającym świadome i swobodne poruszanie się w nowoczesnym świecie i głębsze zrozumienie procesów, które w nim zachodzą. Szczególną wagę ma wiedza na temat krajów anglojęzycznych, takich jak USA, Zjednoczone Królestwo, Kanada, Australia, ze względu na ich kulturowe, ekonomiczne i polityczne znaczenie na arenie międzynarodowej. Studia na kierunku English Studies: Literature and Culture koncentrować się będą przede wszystkim na kulturze angielskiego obszaru językowego, a studenci będą mogli uzyskać wysokie kompetencje językowe, które pozwolą im na formułowania w języku angielskim ustnych i pisemnych wypowiedzi na tematy związane z kulturą oraz życiem społeczno-politycznym – między innymi – wyżej wymienionych krajów. Kierunek English Studies: Literature and Culture pozwoli również wyposażyć studentów w wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji, w tym komunikacji interkulturowej. Program proponowanego kierunku uwzględnia także zajęcia w zakresie technologii wiedzy i nowoczesnej humanistyki, w tym humanistyki cyfrowej („digital humanities”), a także, co równie ważne, sprzyja rozwijaniu umiejętności krytycznego, twórczego i nieszablonowego myślenia, niezbędnych do funkcjonowania w nowoczesnym świecie.

Koordynator studiów: prof. UAM, dr hab. Ryszard Bartnik

Sylabusy, siatki programowe i efekty uczenia się — link

Kierunki prowadzone w języku angielskim są odpłatne.

Studia zostaną uruchomione, jeśli zgłosi się na nie odpowiednia liczba studentów.

Szanowni Kandydaci, Kandydatki, Osoby Kandydujące!

Szczegółowe informacje o procedurze rekrutacyjnej na każdy oferowany przez Wydział Anglistyki kierunek studiów 1. lub 2. stopnia znajdą Państwo w Systemie Internetowej Rekrutacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [link zewnętrzny].

W witrynie głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dostępna jest informacja o wnioskach o zakwaterowanie w domach studenckich w roku akademickim 2023/2024. (Informacje dotyczące roku akademickiego 2024/2025 pojawią się w okolicy rozpoczęcia roku akademickiego.)

Patrz: https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie/domy-studenckie