Z żalem informujemy, że roku akademickim 2024-2025 rekrutacja na kierunek Language and Communication in Healthcare [Język i komunikacja w ochronie zdrowia] nie odbywa się.

Language and Communication in Healthcare

Interdyscyplinarne studia magisterskie z humanistyki medycznej w języku angielskim. Kierunek studiów wskazujący, jak wiele znaczy skuteczna i empatyczna komunikacja dla zdrowia i jakości życia. Współtworzony przez ekspertów i skierowany do osób z dobrą znajomością języka angielskiego.

Według danych Eurostatu Polska ma najniższą w UE liczbę praktykujących lekarzy na 1 000 mieszkańców (2,4), liczba pielęgniarek (5,1 na 1 000 mieszkańców) również należy do najniższych w UE.

Raport OECD State of Health in the EU Polska Profil systemu ochrony zdrowia 2021

Informacje o kierunku

Wobec braków w zatrudnieniu kadry medycznej pilnie potrzebni są dodatkowi specjaliści - do wsparcia wysiłków “białego” personelu i do działania na rzecz promocji zdrowia. Ponadto system ochrony zdrowia niezmiennie będzie potrzebował ekspertów od sprawnego i skutecznego przekazywania informacji o zdrowiu i leczeniu: edukatorów zdrowia, tłumaczy, dziennikarzy medycznych, osób wspierających pacjenta, administratorów portali pacjenckich oraz osób zaangażowanych w zdobywanie grantów na rozwój systemu ochrony zdrowia.

Opis kierunku

Język i komunikacja w ochronie zdrowia to interdyscyplinarne studia magisterskie z humanistyki medycznej w języku angielskim. Jest to nowoczesny kierunek studiów wskazujący jak wiele znaczy skuteczna i empatyczna komunikacja dla zdrowia i jakości życia. Program jest współtworzony przez ekspertów – teoretyków i praktyków w dziedzinie ochrony zdrowia – i jest skierowany do absolwentów i absolwentek studiów licencjackich lub magisterskich z dobrą znajomością języka angielskiego (poziom B2 CEFR).

1. Wybrane treści nauczania:

 • Dlaczego skuteczna komunikacja językowa jest ważna w udzielaniu pomocy?
 • Jak efektywnie się porozumiewać w ochronie zdrowia — jak mówić i jak słuchać?
 • Jak język medyczny uczynić przystępnym?
 • Jak leczyć z pomocą sztuki?
 • Jak promować zdrowie?
 • Jak skutecznie wspierać komunikację osób wykluczonych społecznie i osób z niepełnosprawnościami?
 • Jak ułatwić komunikację pacjentowi pochodzącemu z innej kultury?

Absolwenci i absolwentki będą dysponować nowoczesną wiedzą i umiejętnościami jej zastosowania dla wspólnego dobra, jakim jest zdrowie i jakość życia ludzi.

2. Perspektywy zawodowe - przykłady

Kierunek da szansę na zatrudnienie w nowoczesnej i przyjaznej ochronie zdrowia, w instytucjach wspomagających porozumienie i opiekę w Polsce oraz za granicą.

Studia przygotują osoby studiujące do pełnienia ról eksperckich w różnych kontekstach opieki i zwiększą możliwości ich zatrudnienia w ramach istniejących lub nowych ścieżek kariery zawodowej takich jak:

 • tłumacz towarzyszący pacjentowi
 • dziennikarz medyczny
 • promotor zdrowia
 • arteterapeuta
 • asystent pacjenta
 • specjalista ds. wspierania komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami

3. W ramach studiów odbędą się:

 • warsztaty z zastosowania nowoczesnych technologii w ochronie zdrowia, audiodeskrypcji i technik teatralnych w szkoleniu medycznym
 • praktyki w instytucjach ochrony zdrowia

4. Kierunek otwiera następujące drogi dalszego kształcenia:

 • tłumaczenie specjalistyczne (tekstów medycznych)
 • studia I i II stopnia (Biologia i zdrowie człowieka) na Wydziale Biologii UAM
 • studia podyplomowe UAM i UMP
 • studia doktoranckie na UAM oraz innych uczelniach w kraju i za granicą

5. Kompetencje absolwentów:

 • doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • posługiwanie się językiem popularnonaukowym dotyczącym zdrowia
 • zdolność empatycznej i efektywnej komunikacji w ochronie zdrowia
 • umiejętności „miękkie”: kreatywność, komunikatywność, krytyczne myślenie
 • umiejętność udzielania wsparcia w sytuacjach kryzysowych
 • wrażliwość i otwartość na jednostki i grupy społeczne zagrożone wykluczeniem

6. Wybrane przedmioty:

 • medycyna i ochrona zdrowia w kulturze i literaturze popularnej
 • komunikacja medyczna w środowisku wielokulturowym
 • antropologia medyczna w perspektywie globalnej
 • język i komunikacja w psychoterapii
 • wstęp do tłumaczenia tekstów medycznych
 • audiodeskrypcja dla osób z dysfunkcją wzroku
 • teatr na potrzeby kształcenia medycznego z wykorzystaniem pacjenta standaryzowanego
 • nowoczesne technologie wspierające komunikację w ochronie zdrowia

Element dekoracyjny: plakat promocyjny kierunku studiów pokazujący główne punkty artykuły w formie tekstu wtopionego w barwne tło

Kierunki prowadzone w języku angielskim są odpłatne.

Studia zostaną uruchomione, jeśli zgłosi się na nie odpowiednia liczba studentów.

Szanowni Kandydaci, Kandydatki, Osoby Kandydujące!

Szczegółowe informacje o procedurze rekrutacyjnej na każdy oferowany przez Wydział Anglistyki kierunek studiów 1. lub 2. stopnia znajdą Państwo w Systemie Internetowej Rekrutacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [link zewnętrzny].

W witrynie głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dostępna jest informacja o wnioskach o zakwaterowanie w domach studenckich w roku akademickim 2023/2024. (Informacje dotyczące roku akademickiego 2024/2025 pojawią się w okolicy rozpoczęcia roku akademickiego.)

Patrz: https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie/domy-studenckie