Language, Mind, Technology

Kierunek Language, Mind, Technology to studia interdyscyplinarne prowadzone w całości w języku angielskim, które skupiają się na badaniu języka i umysłu wykorzystując nowoczesne narzędzia i metody obliczeniowe.

W związku z rosnącą cyfryzacją, nowy kierunek wychodzi naprzeciw przemianom zachodzącym w sferze społecznej, gospodarczej, oraz na rynku pracy, gdzie coraz większą wagę przywiązuje się do wykorzystania technologii informatycznych, jak również kompetencji miękkich i zaawansowanej znajomości języka angielskiego.

U podstaw kierunku leży zintegrowane podejście do badań językoznawczych, łączące perspektywy teoretyczne i eksperymentalne z dziedzin nauki takich jak psycholingwistyka, neuronauka kognitywna, językoznawstwo kliniczne czy lingwistyka komputerowa. Ponadto, w trakcie studiów studenci zmierzą się z zagadnieniami związanymi z programowaniem, sztuczną inteligencją, przetwarzaniem języka naturalnego oraz ze statystyką.

Proponowany kierunek będzie prowadzony na Wydziale Anglistyki UAM przez pracowników posiadających duże doświadczenie w interdyscyplinarnych badaniach nad językiem, jak również przez wykładowców UAM reprezentujących nauki ścisłe i doświadczonych praktyków pracujących w firmach zewnętrznych, którzy zajmują się implementowaniem nowoczesnych technologii w przetwarzanie i modelowanie złożonej natury języka.

Koordynator programu: Dr hab. Kamil Kaźmierski

Pobierz nasz folder!

Sylabusy, siatki programowe i efekty uczenia się — link

Kierunki prowadzone w języku angielskim są odpłatne.

Studia zostaną uruchomione, jeśli zgłosi się na nie odpowiednia liczba studentów.

Szanowni Kandydaci!

Szczegółowe informacje o procedurze rekrutacyjnej na każdy oferowany przez Wydział Anglistyki kierunek studiów 1. lub 2. stopnia znajdą Państwo w Systemie Internetowej Rekrutacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. — link

W witrynie głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dostępna jest informacja o wnioskach o zakwaterowanie w domach studenckich w roku akademickim 2023/2024.

Patrz: https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie/domy-studenckie