Specjalizacja nauczycielska

Na studiach pierwszego stopnia (licencjackich) studenci i studentki specjalizacji nauczycielskiej mają, oprócz zajęć bloku filologicznego, zajęcia m.in. z psychologii, pedagogiki i dydaktyki języka angielskiego oraz odbywają praktyki zawodowe w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Kształcenie nauczycieli języka angielskiego na Wydziale Anglistyki prowadzone jest od roku akademickiego 2019/2020 na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019, Dziennik Ustaw z dnia 2 sierpnia 2019, poz. 1450 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Na studiach pierwszego stopnia (licencjackich) studenci i studentki specjalizacji nauczycielskiej mają, oprócz zajęć bloku filologicznego, zajęcia m.in. z psychologii, pedagogiki i dydaktyki języka angielskiego oraz odbywają praktyki zawodowe w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Wymogiem niezbędnym do uzyskania kwalifikacji do nauczania języka angielskiego jest ukończenie, w następnym etapie, studiów drugiego stopnia na kierunku filologia angielska.

Sylabusy, siatki programowe i efekty uczenia się — link

Rekrutacja odbywa się na kierunek studiów — filologia angielska. Wyboru specjalizacji można dokonać po przyjęciu na studia.